Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii w Ustce
Biuletyn Informacji PublicznejMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce www.mos.ustka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"
Regulaminy
Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Kierownictwo i pracownicy
Psycholog
Pedagog
Rejestry i ewidencje
Przetargi
Oferty pracy
Status prawny
Organy MOS
Liczba miejsc
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki
Sprawozdania z działalności MOS
2015/2016
Galeria
Koło Sportowe
Koło Akwarystyczne
Trening Alternatyw Życiowych
Klub Wolontariatu
Koło Wokalne
Koło Kulinarne
Doradztwo Zawodowe
MOSO-WIEŚCI
Szkoła Podstawowa nr 4
Program nauczania
Liczba oddziałów
Programy
Program wychowawczy
Program Profilaktyki
Majątek
stan na wrzesień 2017
Zarządzenia dyrektora
Uchwały Rady Pedagogicznej
Kontrola Zarządcza
Kontrole
wewnętrzne
zewnętrzne
Zapytania ofertowe
RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
Klauzula informacyjna o monitoringu

Organami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce są:

 

1) Dyrektor,

2) Rada pedagogiczna,

3) Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

4) Samorząd wychowanków.

 

Kompetencje dyrektora ośrodka:.

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą ośrodka oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) organizuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

12) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

 

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;

  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

 

 

Kompetencje rady pedagogicznej:

1) zatwierdzanie planów pracy placówki po zaopiniowaniu przez radę placówki;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacyjnych i promowania uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole i placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców, jeżeli została utworzona;

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką poprzez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

 

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

1) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) projekt planu finansowego placówki;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

W skład Zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej wchodzą:

a) dyrektor,

b) wicedyrektor,

c) wychowawcy grup,

d) pedagog,

e) psycholog,

f) wychowawcy klas,

g) nauczyciele.

 

Do zadań Zespołu do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej należy w szczególności:

1) analiza postępów wychowanka,

2) okresowa ocena sytuacji wychowanka,

3) analiza stosowanych metod pracy z wychowankiem i ich efektywność,

4) ocena dotychczasowych postępów i osiągnięć wychowanka,

5) wnioskowanie do dyrektora placówki o przeniesienie wychowanka do innego MOS,

6) wnioski do rady pedagogicznej o skreślenie wychowanka z listy,

7) opracowanie i ewaluacja indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego

8) ocena zasadności dalszego pobytu wychowanka w ośrodku;

9) ustalenie na wniosek rodziców albo pełnoletniego wychowanka zakresu współpracy środka z wychowankiem i jego rodziną po opuszczeniu przez wychowanka ośrodka.Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: MOS
Udostępnił: Alicja Rąpalska (2009-09-03, godz. 11:34)
Modyfikacja: Joanna Kowalska (2019-03-31, godz. 17:13)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 428725